Права та обов’язки учнів

Учні мають право:

– на вибір форми навчання, факультативів, спецкурсів, позашкільних та позакласних занять;

– на користування навчально-виробничою, науковою, матеріально-технічною, культурно-спортивною, оздоровчою базою навчального закладу;

– на доступ до інформації з усіх галузей знань; брати участь у різних видах науково-практичної діяльності, конференціях, олімпіадах, виставках, конкурсах тощо;

– брати участь у роботі органів громадського самоврядування школи,

– брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації навчально-виховного процесу, дозвілля учнів;

– брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

– на захист від будь-яких форм експлуатації, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

– на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

– на створення добровільних дитячих громадських організацій, які діють відповідно до законодавства України. 

Учні зобов’язані:

– оволодівати знаннями, вміннями, практичними навичками в обсязі не меншому, ніж визначено Державним стандартом початкової загальної освіти та Державним стандартом повної загальної середньої освіти;

– підвищувати свій загальний культурний рівень; брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу, цим статутом;

– дотримуватися вимог законодавства України, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

– виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу відповідно до цього статуту та правил внутрішнього розпорядку навчального закладу;

– дбайливо ставитися до державного, громадського і особистого майна, майна інших учасників навчально-виховного процесу;

– дотримуватися правил особистої гігієни.